دریاچه سوان
معبد گارنی
کلیسای گغارت
موزه های ارمنستان
دلیجان سوئیس کوچک